Milton throwing

Milton throwing

UCF QB McKenzie Milton. Photo: Derek Warden